Matthias OLMETA, Ines et Grego
Matthias OLMETA, Emma
Matthias OLMETA, Gabriel et Jamila
Matthias OLMETA, Maceo
Matthias OLMETA, Laurette
Matthias OLMETA, Khansine
Matthias OLMETA, Shipibo 1
Matthias OLMETA, Shipibo 3
Matthias OLMETA, Shipibo 4
Matthias OLMETA, Shipibo 5
Matthias OLMETA, Autoportrait
Matthias OLMETA, Lila et Arsene
Matthias OLMETA, Gabriel et Jamila
Matthias OLMETA, Gabriel et Jamila

Matthias OLMETA, Gabriel et Jamila

Original photography

Ambrotype (collodion positive)

Unique piece

Signed, titled and dated on the back

70 x 140 cm / 27,5 x 55 inch

Matthias OLMETA